Alleen BBB, JA21, PVV en VVD zijn kritisch over islamisering en islamitisch extremisme

BartCollard
Veel mensen met een islamitische achtergrond demonstreerden tegen de oorlog van Israël tegen de islamitische terreurgroep Hamas in Gaza. Beeld: YouTube

In haar jaarverslag over 2022 schrijft de AIVD: ‘Het mondiaal jihadisme vormt nog altijd de belangrijkste terroristische dreiging tegen Nederland.’ De NCTV schrijft in zijn Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58: ‘Het jihadisme blijft de belangrijkste bron vormen van terroristische dreiging tegen Nederland en de ons omringende landen.’

Op 7 oktober 2023 werd de kracht van dat jihadisme aangetoond bij de aanvallen van Hamas op Israël. Met de verkiezingen voor de  Tweede Kamer vandaag is het belangrijk om te weten hoe de Nederlandse politieke partijen tegen die dreiging aankijken en wat ze ertegen willen doen. Dit is temeer van belang omdat in de loop van de afgelopen zestig jaar veel mensen met een islamitische achtergrond naar Nederland zijn geëmigreerd. Naar schatting wonen hier nu 1 miljoen moslims.

Veel verkiezingsprogramma’s beslaan meerdere jaren en zijn soms al enkele jaren geleden geschreven. Toch kunnen ze inzicht bieden in de manier waarop de partijen kijken naar islam, islamisme, islamisering en niet-westerse immigratie. Hier kijk ik naar de visie van de grootste partijen in de peilingen.

De BBB

De BoerBurgerBeweging (BBB) noemt ‘de extremistische randen van de islamitische gemeenschap’ als bron van antisemitisme. BBB wil de migratiedruk beperken. Mensen in nood moeten volgens de partij worden geholpen. BBB is een van de weinige partijen die aantallen van maximale migratie noemt: ‘Doordat BBB erkent dat Nederland de grenzen van de opvangcapaciteit heeft bereikt en de opvang van statushouders wil beperken tot 15.000 per jaar, kunnen we de wachtlijsten weer terugdringen.’ Dit aantal is inclusief nareizigers. Daarnaast stelt de BBB: ‘De Iraanse Revolutionaire Garde, en de organisaties waarin zij een hand heeft, moeten op Nederlandse en Europese terreurlijsten geplaatst worden.’

Het CDA

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) wil voorkomen dat de bevolkingsgroei in Afrika leidt tot nieuwe migratiestromen naar Europa. Ook migratie uit het Midden-Oosten moet verminderen. Het CDA wijst op de aantrekkingskracht van Nederland voor mensen van buitenaf. ‘Vluchtelingen (…) die werkelijk in nood verkeren’ zijn welkom voor de partij. Verder is het CDA primair kritisch op niet-westerse migratie, maar het blijft vaag hoe open de deur staat. Het CDA noemt een integrale aanpak voor jihadi-gezinnen te willen, maar die bestaat reeds.

De Christenunie

De Christenunie (CU) zegt expliciet dat er in Nederland een grondslag moet blijven voor islamitisch onderwijs. CU wil jihadstrijders berechten in de regio en wil kinderen met Nederlandse nationaliteit laten (terug)keren naar Nederland, maar wel onder toezichtstelling.

CU wil arbeidsmigratie beperken, waarbij EU-lidstaten zelf kunnen aangeven in welke sectoren zij welkom zijn, inclusief hoeveel studenten zij willen accepteren en hoeveel ‘kwetsbare vluchtelingen’. Daar ontstaat enige onduidelijkheid. CU stelt namelijk: ‘Nu worden bijvoorbeeld nog te weinig door de UNHCR geselecteerde vluchtelingen door Europa opgenomen.’ CU wil geen quota voor asielmigratie. ‘Onze deur mag niet dichtvallen voor vluchtelingen die in levensgevaar zijn en zich bij ons melden.’

D66

Democraten 66 (D66) keert zich tegen islamofobie en tegen islamitisch extremisme. De partij wil een ‘menselijk migratie- en asielbeleid’. D66 ziet arbeidsmigratie als oplossing voor de Nederlandse vergrijzing: ‘Arbeidsmigranten, die verreweg het grootste deel uitmaken van de totale migratie, hebben we keihard nodig voor onze (kennis-)economie en in onze vergrijzende samenleving.’

D66 wil de ‘grondoorzaken van terreur’ aanpakken, maar rept nergens over de ideologie van islam of islamisme.

Geen plaats voor nationale soevereiniteit

Over asiel is D66 wat minder duidelijk, maar de partij lijkt een ruimhartige asielprocedure na te streven: ‘De onmenselijke toestanden op de Griekse eilanden zijn het meest tastbare bewijs van gebrekkig Europees asielbeleid. Dat moet anders. Alle lidstaten, ook Nederland, moeten verantwoordelijkheid nemen. Een Europees migratie- en asielbeleid moet effectief, eerlijk en menselijk zijn. Dat houdt in dat Europese lidstaten asielzoekers opvangen, procedures snel en zorgvuldig zijn, de opvang menswaardig is en statushouders snel worden geholpen met integratie.’

Daarmee wordt geïmpliceerd dat opvang dient plaats te vinden, ongeacht de aantallen. Er is daarbij ook geen plaats voor nationale soevereiniteit, want wie zich niet houdt aan het Europese migratie- en asielbeleid moet gesanctioneerd worden, aldus de partij.

Denk

Denk opent de deuren voor de islam. Ze pleit voor de erkenning van islamitische feestdagen, wil dat halal-vlees altijd wettelijk gewaarborgd zal blijven, wil een recht op het laten horen van de islamitische gebedsoproep en de eeuwigdurende grafrust. Denk wil ‘stoppen met het problematiseren van de islam. De islam wordt al decennialang in het verdomhoekje gestopt. Het is tijd om hiermee op te houden. De islam hoort, net zoals andere geloofsovertuigingen, bij Nederland.’

Qua terrorisme ligt de focus op rechtsextremisme en organisaties zoals de PKK. Voor de aanpak van jihadisme is geen plaats in het verkiezingsprogramma van Denk.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FvD) gaat opvallend weinig in op de dreiging vanuit de (orthodoxe) islam. FvD noemt wel een verhoogde terreurdreiging voor Europa vanuit het Midden-Oosten. Mede gelet op de kosten van niet-westerse migratie wil FvD een beperking daarop: ‘Wij willen als uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland.’

GL/PvdA

GL/PvdA keert zich tegen moslimdiscriminatie en islamofobie. Deze partij wil dat aan bewustwording over deze fenomenen wordt gedaan, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen en in maatschappelijke organisaties. De partij wil wel de Islamitische Revolutionaire Garde op de Europese terreurlijst plaatsen.

Door financieel te investeren in klimaatsteun en internationale samenwerking wordt volgens GL/PvdA ‘gedwongen migratie’ aangepakt. ‘Om migratie naar Europa in goede banen te leiden, willen we inzetten op meer veilige routes voor migratie, terwijl we gelijktijdig mensen ontmoedigen om een gevaarlijke overtocht te maken.’ De partij wil ‘irreguliere migratie’ ontmoedigen, maar stelt niet wat ze doen als die migranten de overtocht naar Europa toch maken.

JA21

Het Juiste Antwoord 21 (JA21) wil jihadistische groeperingen aanpakken: ‘De radicale islam die onze manier van leven veracht en met bloedvergieten wil beëindigen. Wie daarvoor kiest en ons de oorlog verklaart, mag nooit meer onderdeel van onze samenleving zijn.’

Wat dat betekent wordt niet gespecificeerd, maar de partij maakt duidelijk dat de radicale islam niet bij Nederland past. Wie zo’n versie van islam verkondigt of belijdt bedreigt de democratische rechtsorde, aldus JA21.

De partij wil de arbeidsmigratie beperken, maar ook asielmigratie: ‘JA21 wil met name asielmigratie beperken, gezien de impact die deze vorm van immigratie heeft op ons land. Nederland beloont 85% van de asielaanvragen met een verblijfsvergunning en is daarmee veruit het royaalste land van de hele EU.’

NSC

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil migratie verminderen: ‘We zijn migratie in Nederland gaan beschouwen als een natuurlijk fenomeen dat ons overkomt, en niets met beleid te maken heeft. Dat is natuurlijk niet zo.’ De partij wijst erop dat de overheid voor een groot deel kan bepalen wat Nederland op migratiegebied toestaat.

Terecht stelt NSC: ‘Migratie leidt dus ook tot een forse inspanning op het gebied van taal, scholing en inburgering. Het is van wezenlijk belang om oog te houden voor de migratie die de samenleving aankan.’ NSC hanteert daarom ‘een richtgetal voor een migratiesaldo van maximaal 50.000 per jaar. Dit aantal omvat dus zowel arbeids-, studie-, asiel- als gezinsmigratie.’

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil ‘naast het wegnemen van de grondoorzaken van migratie, … investeren in de opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland, én investeren in de acceptatie van nieuwkomers onder de Nederlandse bevolking’. De partij legt niet uit wat de ‘grondoorzaken van migratie’ zijn.

Partij voor de Vrijheid

De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt dat de islam niet bij Nederland hoort en pleit tegen islamisering. De partij ziet de islam als ‘de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat’. De PVV noemt die ideologie zelfs totalitair. De PVV wijst erop hoe onvrijheid, discriminatie en geweld zijn binnengehaald in Nederland met de komst van de islam. Daarom wil de PVV een verbod op islamitische uitingen in de publieke ruimte. De partij pleit ervoor dat Nederland zelf bepaalt wat haar migratiebeleid is. 

Socialistische Partij

De Socialistische Partij (SP) gaat in haar verkiezingsprogramma niet in op migratie of islam, maar neemt wel het standpunt in dat er geen wapens meer worden geleverd aan landen waar mensenrechten worden geschonden.

Splinter

Splinter heeft geen uitgeschreven verkiezingsprogramma, maar er staan wel verschillende onderdelen op haar website. Hoe Splinter naar migratie kijkt blijft wat ambigu. De partij ‘wil zo snel mogelijk een einde aan de asielcrisis en de stap zetten naar een structureel houdbaar, rechtvaardig en menswaardig immigratie- en integratiebeleid waarin voldoende plaats is voor degenen die onze hulp hard nodig hebben. Mededogen is hierbij het uitgangspunt. Ook moet het leiden tot een gezonde arbeidsmigratie.’

Splinter erkent dat misbruik wordt gemaakt van het systeem. ‘Hulp aan de allerarmsten en slachtoffers van geweld, klimaatverandering en rampen is voor Splinter vanzelfsprekend.’ Wat dat praktisch betekent wordt niet uitgewerkt.

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wil de islamitische gebedsoproep in de publieke ruimte beperken. Opvallend genoeg spreekt de SGP niet over terrorisme in haar verkiezingsprogramma. Wel meent de SGP dat de grens qua migratie reeds is bereikt. ‘Daarom is de invoering van een migratiequotum noodzakelijk. Voor asielmigratie wordt gewerkt met een streefcijfer met bovengrens, voor studiemigratie en arbeidsmigratie van buiten de EU gaan heldere quota gelden.’ Waar die grenzen liggen wordt echter niet benoemd.

Volt

Volt wil ‘islamofobie en moslimdiscriminatie’ aanpakken. Volt wil zelfs ‘de vertrouwensbreuk met de Nederlandse moslimgemeenschap (herstellen).’ Volt koestert arbeidsmigratie: ‘Het recht om te wonen en werken in een andere lidstaat behoort tot de mooiste rechten die we in de EU hebben. Dat recht moeten we koesteren en waar mogelijk beter inzetten.’

VVD

De VVD noemt de islam niet in haar partijprogramma. De partij wil een ‘lagere instroom’ van migranten, maar is weinig concreet over wat dat betekent. Wat ‘te hoge’ migratie is, wordt niet gespecificeerd. De VVD pleit voor opvang in de regio. Ze is bereid vrijgekomen jihadisten indien nodig levenslang in de gaten te houden en om een vorm van tbs te ontwikkelen voor jihadisten. Ook wil de VVD de ‘Iraanse Revolutionaire Garde’ op de EU-terreurlijst plaatsen.

Islamitisch extremisme in verkiezingsprogramma’s

De conclusie is dat de meeste partijen weinig concreets zeggen over islamitisch extremisme en terrorisme. De meeste partijprogramma’s blijven behoorlijk algemeen en onduidelijk. Waar staan die partijen nou precies voor?

BBB, JA21, PVV en VVD zijn de partijen die zich het meest kritisch uitlaten over islamitisch extremisme en migratie uit islamitische landen. Wellicht sluiten andere partijen zich aan bij hun uitgangspunten, maar ze benoemen die punten niet in hun programma’s. Het gevaar is dat dit ruimte biedt voor meer zelfislamisering door concessies bij coalitievormingen.

Van Bart Collard verscheen onlangs ‘Het recht op desinformatie’. Het boek is overal te koop en te bestellen, zoals ook in de winkel van Wynia’s Week. Kijk HIER.

De donateurs maken Wynia’s Week mogelijk. Doneren kan op verschillende manieren. Kijk HIER. Hartelijk dank!