Hoe progressief is het nationalistische migratiebeleid van GL en D66?

a6ce9ff52ea0f16e4cfbdf3ac9fb83201412939159
Medisch personeel uit Oost-Europa trekt naar West-Europa. Het draagt bij aan de ‘braindrain’.

In Oost Europa sterven patiënten aan Corona omdat er te weinig artsen zijn om ze te behandelen. De reden hiervoor is dat in de afgelopen vijftien jaar tienduizenden artsen en verpleegkundigen uit landen als Polen, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Roemenië naar het westen zijn getrokken om daar te werken.

Deze artsen en verpleegkundigen vonden in West Europa een beter betaalde baan. De ziekenhuizen waar ze in het westen terecht kwamen zijn moderner en beschikken over meer en betere middelen om patiënten te behandelen. De ziekenhuizen in Oost Europa zijn door gebrek aan geld vaak armoedig en hebben een gebrek aan basale middelen en apparatuur.

Braindrain

De wijdverspreide corruptie in de gezondheidszorg (en elders in de samenleving) in Oost Europa is voor veel artsen en verpleegkundigen ook een reden om te vertrekken. Niet alleen de EU landen in Oost Europa hebben door deze ‘braindrain’ inmiddels een tekort aan medisch personeel.

Ook uit niet-EU landen als Oekraïne en Turkije zijn vele duizenden artsen en verpleegkundigen naar het westen vertrokken. De ‘braindrain’ is ook niet beperkt tot medisch personeel en Oost Europa. Veel hoog opgeleide IT’ers en wetenschappers uit bijvoorbeeld India en Afrika zijn voor een beter leven naar West Europa vertrokken.

Voor de EU landen in Oost Europa en voor niet-EU landen heeft deze ‘braindrain’ ingrijpende gevolgen. Het tekort aan medisch personeel om corona patiënten te behandelen is er een van. Het vertrek van hoger opgeleiden is schadelijk voor de economische groei in herkomstlanden.

Opleiding betaald door de armen

De opleiding van artsen, verpleegkundigen, IT’ers en andere hoog opgeleiden is grotendeels door belastingbetalers in de landen van herkomst van migranten betaald, maar als deze mensen vervolgens naar het westen vertrekken zien deze landen weinig tot niets van deze investering in de opleiding van hun jongeren terug. Velen vestigen zich immers definitief in hun migratieland.

Deze braindrain draagt ook bij aan het verzwakken van de democratie en de opkomst van autocratische leiders in deze landen. Jonge hoog opgeleide mensen zijn kosmopolitischer en hechten meer aan openheid en democratische waarden.

Als deze mensen vertrekken verschuift de balans naar mensen die vooral de nadelen van globalisering zien, armer zijn en denken dat sterk leiderschap meer bescherming en een hogere levensstandaard biedt. De opkomst van de PIS partij in Polen en van autocratische en populistische leiders als Viktor Orban in Hongarije en Aleksander Vucic in Servië is deels het gevolg van de migratie van hoog opgeleiden uit deze landen.

Migratie van hoog opgeleiden naar West Europa schaadt en verzwakt landen van herkomst, zoals die in Oost Europa. Binnen de EU is er vrij verkeer van mensen. Werknemers uit Oost Europese EU landen kunnen hier vrijelijk werk zoeken.

Het vrij verkeer van mensen, goederen en diensten binnen de EU is een groot goed. Maar de schadelijke gevolgen van migratie gelden niet alleen voor migratie binnen de EU maar ook voor immigratie van buiten de EU.

D66 en GL: méér immigranten!

Toch vinden D66 en GroenLinks dat Nederland meer hoog opgeleide migranten van binnen en buiten de EU moet aantrekken. Zo schrijft D66 in haar verkiezingsprogramma: ‘in sommige sectoren kunnen arbeidsmigranten een grote bijdrage leveren aan Nederlandse bedrijven. Als we deze mensen tijdelijk werk en een veilige reis bieden, dragen zij bij aan onze economie. D66 wil legale arbeidsmigratie daarom stimuleren’.

GroenLinks schrijft hierover: ‘Er komen meer mogelijkheden voor arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie. We sluiten overeenkomsten met herkomstlanden van arbeidsmigranten, waarin we de ruimte voor arbeidsmigratie afstemmen op de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van en de behoefte aan werknemers in het land van herkomst’.

Nederland Eerst?

De standpunten van D66 en GroenLinks zijn typerend voor de argumenten van de voorstanders van migratie. Ze stellen de behoeften van Nederland centraal. Je zou het nationalistisch migratiebeleid kunnen noemen: een beleid waarin vooral de belangen van ons land centraal staan. De gevolgen voor de landen van herkomst worden genegeerd. Wij hebben migranten nodig, dus is het goed om migratie te stimuleren. Nederland eerst. De kansen op een beter leven voor migranten wordt door D66 en GroenLinks niet centraal gezet, maar de Nederlandse economie.

Een viertal gerespecteerde economen en sociale wetenschappers publiceerden vorige week een rapport onder de titel ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat’ over de kosten en baten van migratie in Nederland. In de media werd vooral de conclusie uit het rapport benadrukt dat migratie ons jaarlijks €17 miljard kost en dat de totale kosten van migratie sinds 1995 €400 miljard bedragen.

Om dit in perspectief te plaatsen werd vermeld dat dit evenveel is als de totale aardgasbaten sinds het begin van de winning in 1965. Of zoals iemand het fijntjes omschreef: meer dan de jaarlijkse begroting van defensie en cultuur samen.

Selectieve verontwaardiging

Het rapport leidde tot een storm van morele verontwaardiging. Dat het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie het onderzoek financieel had gesteund en het rapport (ook) op de website van het Renaissance Instituut werd gepubliceerd was voor sommigen al voldoende aanleiding om het rapport af te serveren.

Twee van de schrijvers van het rapport zijn als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. De UvA had ook het contract met het Centraal Bureau voor de Statistiek getekend voor het gebruik van de data voor het onderzoek. De UvA was dus op de hoogte van het onderzoek.

Angstige UvA

Hoewel het onderzoek onder de vlag van de universiteit werd uitgevoerd, eiste de UvA dat het UvA logo van het rapport verwijderd moest worden. Het bestuur van de UvA dreigde ook de gastaanstelling van een van de onderzoekers te beëindigen omdat volgens de UvA bestuurders het onderzoek niet was gemeld.

Gelukkig bleef het bij dreigementen want beëindiging van een aanstelling zou een ongekende aantasting van de academische vrijheid zijn geweest. Onderzoekers moeten in vrijheid hun onderzoek kunnen doen en hun bevindingen naar buiten kunnen brengen. Het gevolg van dit optreden van het UvA bestuur is waarschijnlijk wel dat het onderzoekers afschrikt om in de toekomst van deze academische vrijheid gebruik te maken.

Met haar optreden versterkt het UvA bestuur de indruk bij sommigen dat er aan universiteiten een ‘cancel culture’ bestaat waarbij mensen die een ‘onaanvaardbare’ mening hebben, mogen worden uitgesloten van het maatschappelijk debat. PvdA en SP Kamerleden kunnen jarenlang ongestoord hun politieke werk combineren met banen aan de UvA, maar tegen onderzoekers waarvan het onderzoek deels door Forum voor Democratie wordt gefinancierd, wordt meteen met maatregelen gedreigd.

Lucassen, de migratiepromoter

Niet alleen de onderzoekers, maar ook het onderzoek zelf lag onder vuur. Dat de kosten en baten van migranten werden berekend kon bij velen al niet door de beugel. Zo vroeg de Leidse hoogleraar en fervent pleitbezorger van migratie Leo Lucassen zich in de Volkskrant af of je het recht van mensen om zich te verplaatsen in ‘economische nuts-termen’ moet uitdrukken. Nu valt er op kosten-batenberekeningen een hoop af te dingen, maar in het beleid wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt.

In de gezondheidszorg is het zelfs verplicht om de kosten van een gewonnen levensjaar door een nieuw geneesmiddel te berekenen voordat dit middel in het verzekerde pakket wordt opgenomen. Als we kosten-baten berekeningen verplichten voor geneesmiddelen die levens kunnen redden, waarom zou een kosten-baten berekening van migratie dan niet mogen?

Het Centraal Planbureau heeft een aantal jaren geleden ook de kosten en baten van migratie berekend en kwam toen tot vergelijkbare uitkomsten als die van de vier economen en sociale wetenschappers nu. Een van de onderzoekers van ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat’ werkte jarenlang voor het CPB.

In de discussie over migratie worden al snel alle vormen van migratie op een hoop gegooid. In werkelijkheid zijn de verschillen tussen migranten groot. Migratie binnen de EU is een recht, voor migratie van buiten de EU gelden strenge regels. We nemen vluchtelingen op vanwege humanitaire redenen, niet op basis van economische argumenten.

Zoals in het rapport ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat‘ ook wordt aangegeven, leveren hoog opgeleide migranten en migranten uit westerse landen Nederland geld op. Hoog opgeleiden migranten betalen meer aan belastingen en premies dan ze aan kosten maken voor de sociale zekerheid.

Laagbetaalde immigranten

Overigens is dat niet bijzonder en ook geen reden om migratie als iets goeds te zien. Onze hele verzorgingsstaat is gebouwd op het principe dat mensen met hogere inkomens bijdragen aan de kosten van de sociale zekerheid voor ouderen en zwakkeren in onze samenleving. Het feit dat hoog opgeleide migranten meer bijdragen dan ze aan kosten voor de sociale zekerheid maken, moet dan ook niet als een bijzondere verdienste van hoog opgeleide migranten worden gezien.

Dat de totale kosten van migratie de baten overtreffen komt vooral door lager opgeleide migranten en vluchtelingen. Zij zijn vaker werkloos en doen een groter beroep op de bijstand. Als ze wel werk hebben, is dit vaak laag betaald werk waarbij weinig belasting en sociale premies worden betaald en een beroep wordt gedaan op toeslagen en subsidies, zoals die voor sociale huurwoningen.

Schadelijke emigratie

Westerse landen doen ook weinig of niets om de schadelijke gevolgen van westerse migratie in herkomstlanden te compenseren. In andere bewoordingen wijst Ayaan Hirsi Ali in haar nieuwe boek ‘Prooi, Immigratie, Islam en de Erosie van Vrouwenrechten’ hier ook op. Zij schrijft: ‘waar samenlevingen worden geteisterd door milities en mensensmokkelaars, moet Europa militaire en civiele hulptroepen sturen om te helpen instituties op te zetten en rechtstaten in te richten’.

D66 en GroenLinks willen liever hoger opgeleide migranten die geld opleveren dan lager opgeleiden die de samenleving geld kosten. Dat we daarmee de landen van herkomst verarmen en destabiliseren, deert blijkbaar niet.